วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

              อันเป็นที่รักของชุมชน"

พันธกิจ(Mission)

  1.    ประกันคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานสากล(Quality Assurance)

  2.    ส่งเสริมความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม