image
กุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรม

ทีมแพทย์ กุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย กุมารแพทย์ร่วมมือกับสูติแพทย์ ในการให้ความรู้แก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด เด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการรับวัคซีน โดยได้รับการดูแลร่วมกันจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

     โทร. 02-407-2900  ต่อ 2226