มีเดีย

VDO : การแปลผลตรวจค่าตับในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจค่าตับในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วยที่มีต่อแพทย์,พยาบาลในโรงพยาบาล

VDO : การแปลผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย